Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności

Artykuł 1: ZAKRES

 1. Warunki te mają zastosowanie do wszystkich ofert, sprzedaży i dostaw przez prywatne firmy o nazwie. ECP AGRO CLEANING w stworzeniu czy jego następca zawierać wspomnieć www.ecp-cleaning.shop handlowa zwana ECP AGRO CLEANING odbywa się na innych, wszystko przez ECP AGRO CLEANING Contracts wykonywanej pracy, a także do wszystkich umów, w najszerszym znaczeniu tego słowa przez ECP AGRO CLEANING osobom trzecim.
 2. Warunki te dotyczą zarówno wewnątrz jak i poza granicami Holandii, niezależnie dewoon- lub miejsce zamieszkania stron do każdej umowy, niezależnie od miejsca, w którym umowa została zawarta, lub powinny były zostać wdrożone.
 3. Jeżeli zakup kupujący / klient wykonuje te ECP AGRO CLEANING nie związani, że różnią się od tych terminów.
 4. Wszelkie odstępstwa od tych warunków, stosowanych przez ECP Sprzątanie w każdej chwili / dozwolony na rzecz nabywcy / klienta, aby dodać ten ostatni nie ma prawo do powoływania się na niego na później

lub używanie takiego odchylenia i dla niego / niej stała przed nim do popytu.

lub używanie takiego odchylenia i dla niego / niej stała przed nim do popytu.


Artykuł 2: OFERTY

 1. Wszystkie oferty i notowania nie są wiążące, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Są one wykonane w dobrej wierze przez ECP AGRO CLEANING oraz na podstawie wszelkich informacji dostarczonych na życzenie.
 2. ECP AGRO CLEANING w obrazach, strony internetowe, katalogi, broszury, rysunki albo inaczej stwierdzeń dotyczących wielkości, pojemności, wydajności, kolor, materiał, tekstury, wykończenia lub rezultatów, należy traktować jako przybliżone i podane są bez zobowiązań. ECP AGRO CLEANING nie jest związany tym stwierdzeniem i przyjęte do jakichkolwiek nieścisłości w tych danych, niż

Również nie ponosi odpowiedzialności.


Artykuł 3.1: Przydziały / o

 1. Pod dowództwem rozumie się: każdą umowę z ECP AGRO CLEANING, niezależnie od tego, czy dana osoba bierze na pracę do wykonania, lub personel, sprzęt lub miejsca mają być udostępnione, lub jakakolwiek inna wydajność, dlatego należy przeprowadzić, to wszystko najszerszym tego słowa znaczeniu.
 2. Wszystkie kontrakty ECP AGRO CLEANING stają się wiążące po pisemne potwierdzenie przez ECP AGRO CLEANING, albo dlatego, ECP AGRO CLEANING rozpoczęła realizację zamówienia. Uzupełnienia lub zmiany wiążą wyżej wymienionych umów ECP Sprzątanie po i czy zostały one zaakceptowane przez ECP AGRO CLEANING i potwierdzone na piśmie. Kupujący / klient uznaje zmian lub uzupełnień do kontraktów Cleaning ECP zostały przyjęte, jeżeli klient kupujący w ciągu 8 dni po tym odnotowała zmianę / dodanie lub może mieć, na piśmie poprawki (-ów) i / lub dodawanie (s) zarzuca. Kupujący / klient uznaje się mieć wiedzę o zmianach / suplementu podczas Cleaning ECP pracę, która poprawka /

Dodanie rozpoczęła szacunek.

Tylko rada i jeśli on / ona, kto jest upoważniony przez radę jawnie, może i mogą zawierać umowy w imieniu ECP AGRO CLEANING.

 1. Chyba że jest to wyraźnie uzgodnione inaczej, ECP AGRO CLEANING zawsze ma prawo do wykonania umowy w całości lub w części przez osoby trzecie, warunki te również pracować na rzecz tych stron trzecich, pod warunkiem jednak, że ECP AGRO CLEANING je, jeśli to konieczne po tym, pisanie zezwala, aby wywołać te warunki bez takiej zgody mógłby tworzyć żadnych zobowiązań wobec ECP AGRO CLEANING.


Artykuł 3.2: UMOWY na zdalnych

Gdzie są zlecenia / umowy są podpisane, „prawo o umowach zawieranych na odległość” premia może zrobić, a kupujący / klient jest tam słusznie wywoływany, ECP AGRO CLEANING będzie respektować to prawo. Oznacza to, że przepisy w tych warunkach ze względu na ich ogólny charakter w tych okolicznościach sprzeczne z prawem, jego podwładny. Zobacz BW Book 7 dept. 9.A sztukę. 46a ff za treść tego prawa. Ustawa ta ma na celu zapewnienie konsumentom większej ochrony prawnej przy zawieraniu tego typu umów.


Artykuł 4: ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. ECP AGRO CLEANING jest przedmiotem artykułu 9 z tych warunków nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednio i / lub pośrednio wynikiem nie odpowiadając na dostarczony towar, tym więcej pracy na umowie, chyba zamiar lub rażące niedbalstwo jest winien. W związku z powyższym, ECP AGRO CLEANING to również nie akceptuje gruba podczas katastrof, takich jak pożary, zalania i zgorszenie z zewnątrz, na przykład, wojen i trzęsień ziemi.
 2. Jeśli ECP AGRO CLEANING z jakiegokolwiek innego powodu może być stosowne odszkodowanie z umową, kwota jego wynagrodzenia powinny zawsze być ograniczone do maksimum kwoty faktury (bez VAT) w odniesieniu do towarów i / lub usług, z maksimum 350,00 EUR (słownie: trzysta pięćdziesiąt euro). c.Powoływać się na te warunki zawieszenia obowiązku zapłaty kupującego / klienta wobec ECP

nie produktów.


Artykuł 5: DOSTAWA I miejsce dostawy

 1. w ofertach, potwierdzeniach i umowy wymienione terminy dostaw są w dobrej wierze i, w miarę możliwości, być przestrzegane, ale nie są one związane ECP chemiczne.
 2. Przekroczenie tych terminów, z jakiegokolwiek powodu, nie kupujący / klient daje prawo do odszkodowania, wypowiedzenie umowy lub naruszenia obowiązku nałożonego na niego z umowy lub z jakichkolwiek innych, czy ta umowa spójne porozumienie mogłoby powstać.
 3. Kiedy nadmierne opóźnienie w dostawie, jednak w gestii ECP oczyszczania, ECP wejdzie do dalszych konsultacji z kupującego / klienta.
 4. Dostawa odbywa się w celu określenia działania ECP AGRO CLEANINGm lub inny przez ECP AGRO CLEANING  miejscu.
 5. Kiedy ECP AGRO CLEANING, sprzedawane towary lub usługi mają być oferowane po nabywcy / klient nie są akceptowane przez to są one dostępne dla kupującego / klienta do trzech tygodni. Towary są przechowywane w tym okresie w imieniu kupującego / klienta. Po tym okresie łączna kwota, która byłaby należna w momencie dostawy lub świadczenia usług, a także kosztów i odsetek, kupujący / klient może żądać nawet bez dostaw takich towarów lub usług. Płatność jest następnie uznane za wypłacone odszkodowania ECP AGRO CLEANING.
 6. Chyba że jest to wyraźnie uzgodnione inaczej, ECP AGRO CLEANING zawsze ma prawo do wykonania umowy w całości lub w części przez osoby trzecie, warunki te również pracować na rzecz tych stron trzecich, pod warunkiem jednak, że ECP AGRO CLEANING je, jeśli to konieczne po tym, pisanie zezwala, aby wywołać te warunki bez takiej zgody mógłby tworzyć żadnych zobowiązań wobec ECP AGRO CLEANING.


Artykuł 6: TRANSPORT I RYZYKO TRANSPORT

 1. Wybór środka transportu jest ECP chemiczne. b. Transport Sprzątanie ECP zamówił / zakupione towary na rachunek kupującego / klienta. Odnosi się to również w odniesieniu do powrotów.
 2. Wszystko ECP AGRO CLEANING zamówił / zakupione towary, w tym dowolnego klienta kupującego wysłania towaru powrotne, podróżując od chwili wysyłki, ryzyko kupującego / klienta. Nawet jeśli bez opłat zostało uzgodnione, kupujący / klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione w trakcie transportu.
 3. Towary są dostarczane tylko do drzwi na parterze. W przypadku gdy towary inne niż parterze w drzwiach mają być dostarczone, związane z tym dodatkowe koszty i ryzyko ponoszone w całości przez kupującego / klienta. Jeżeli kupujący / klienta w momencie dostawy nie jest obecny, czy nie wydaje się być w stanie odbierać towar, lub w inny sposób nie do przyjęcia dostawy towarów, ECP AGRO CLEANING uprawnieni do dostarczania do wprowadzenia obowiązku pickup kupującego / klienta na adres podany przez przewoźnika po to został poinformowany przez pozostawiając napisany kupujący / klienta odpowiednio.
 4. Po przyjeździe / przejęcia towaru, kupujący / klient overtui gen państwa, w którym znajduje się nieruchomość. Następnie, jeśli okaże się, że szkoda została spowodowana w mieniu lub sprzętu, musi podjąć wszelkie środki w celu uzyskania odszkodowania od przewoźnika. Podpisując odbiór wydane przez lub w imieniu ECP AGRO CLEANING, nabywca / klient oświadcza, że ​​otrzymał towar w dobrym stanie.


Artykuł 7: ceny i koszty

 1. Dla każdego zamówienia ECP AGRO CLEANING należy indywidualnie ustalić ceny lub stawki. Cena ta lub taryfa ma służyć jedynie jako do zapłacenia kwoty za które mają być dostarczone przez ECP wydajność Cleaning, w tym należące do niego normalne koszty. Ceny wymienione w ofercie są na podstawie znanego wówczas czynników kosztowych, ceny, płace, podatki, należności, opłaty transportowe, itp .. W przypadku wzrostu w jednym z tych czynników jest ECP AGRO CLEANING prawo do zmiany oferty (Sprzedaż) cenę ,
 2. Pod ceny lub stawki zatem nie obejmują podatków lub inne agencje rządowe, w tym grzywny, ubezpieczenia itp .. c. Cleaning za ECP

uprawnione zaliczki

lub magazyn lub zabezpieczenie (w formie gwarancji bankowej).

 1. ECP AGRO CLEANING zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów wysyłki.


Artykuł 8: Warunki płatności

A.1. Chyba że wyraźnie (w formie pisemnej) uzgodniono inaczej, płatność faktur wysłanych przez ECP AGRO CLEANING musi być wykonana w ciągu 8 (ośmiu) dni od daty wystawienia faktury, bez odliczeniu zniżek i bez żadnej rekompensaty.

A.2 W transakcjach internetowych za pośrednictwem strony internetowej, tak jak w operacjach sklep / sklep wypłaca zaliczkę wskazanym przez na miejscu lub na wyraźnie uzgodniono inaczej.

 1. Cleaning ECP ma prawo naliczyć dodatkową opłatę przedawnienia kredyt w wysokości 2%, ale to jest wyraźnie wymienione na fakturze. Opłata ta może zostać odliczona od kwoty faktury, jeżeli faktura jest zapłacona w terminie 8 dni od daty wystawienia faktury.
 2. Wszystkie płatności muszą być dokonywane bez odliczenia lub potrącenia, odbywają się w siedzibie ECP czyszczeniu lub na rachunek bankowy wskazany przez ECP AGRO CLEANING. d. Rabaty mogą być przyznane jedynie po konsultacji między ECP AGRO CLEANING i kupującego / klienta. O ile nie uzgodniono inaczej, te zniżki są jednorazowego użytku.


Artykuł 9: SKARGI

 1. Wszelkie reklamacje, zarówno dostaw towarów i świadczonych usług i zafakturowane kwoty muszą zostać złożone w ciągu ośmiu dni od daty otrzymania towarów lub usług lub odpowiednich faktur, pisanie i zarejestrowana ECP AGRO CLEANING należy dokonać, określając szczegółowo fakty, na których zarzuty dotyczą.Prawo do złożenia skargi kupującego / klienta do utraty przez lub w imieniu przetwarzane, towarów przetworzonych. to

Dotyczy to również przyjść towarów lub towarów, których opakowanie jest uszkodzone.

 1. Reklamacje dotyczące klauzul w tych warunkach to zgodnie z artykułem 6: 233 pkt a holenderskiego Kodeksu cywilnego (nieważność w odniesieniu do jednej lub więcej klauzul z racji bycia nierozsądnie uciążliwe) powinny również w ciągu ośmiu dni od powzięcia wiadomości o tych warunkach lub czas, w którym może być rozsądnie zauważył, być na piśmie i złożone ECP AGRO CLEANING składać dokładne przedstawienie faktów, na których zarzuty dotyczą. Prawo do złożenia skargi wygasa, gdy umowa została zawarta. Kupujący / klient zrzeka się on następnie polegać na byciu nierozsądnie uciążliwe jeden lub więcej klauzul w tych warunkach, jeśli w ogóle czuł nierozsądnie uciążliwe klauzule nie są obowiązkowe przez prawo.
 2. Kiedy zgłosił roszczenia nie spełniają powyższych warunków, nie może odbierać i kupujący / klient uważa się za zatwierdzone towarów i / lub usług. Kiedy ECP AGRO CLEANING uzna, że ​​uzasadniony zarzut, że ma prawo albo być ustalony w drodze wzajemnego porozumienia kwoty pieniężnej do zapłacenia w ramach rekompensaty na nabywcę / klienta, czy przystąpić do nowej podaży przy jednoczesnym zachowaniu istniejącej umowy , z zastrzeżeniem obowiązku kupującego / klienta na ECP AGRO CLEANING powrotu niewłaściwy lub uszkodzony dostarczane za darmo; jeden w gestii ECP AGRO CLEANING.
 3. ECP AGRO CLEANING jest wymagany jedynie do rozpoznania skarg gdy dana kupujący / Klient w momencie składania skarg do jego wszystkich dotychczasowych zobowiązań wobec ECP AGRO CLEANING, pod jakąkolwiek umową cokolwiek wynikającego a zatem istniejący, zapłacił w całości ,
 4. Zwroty nie są stemplowane lub niedostatecznie lub pakowane, zostaną odrzucone przez ECP AGRO CLEANING. Wszystkie zwroty od klientów

klientów lub wykonane na ich rzecz i ryzyko.


Artykuł 10: ODWOŁANIE / Zakończenie i zawieszenie

 1. ECP AGRO CLEANING ma prawo, jeśli kupujący / klient nie w jakikolwiek sposób, czy w dalszym ciągu wypełniać swoje obowiązki w odniesieniu do wcześniej zrealizowanych dostaw przez ECP Sprzątanie, praca wykonywana, lub z innych powodów, w celu spełnienia swoich zobowiązań wobec kupującego / klienta, aby zawiesić lub podstawowa umowa (y), aby anulować całość lub część / rozpuszczenia. Wszystko to bez kupującego / klient w żaden sposób odpowiedzialny i z zastrzeżeniem praw ECP AGRO CLEANING. ECP AGRO CLEANING ma tego prawa, jeżeli według zdarzeń kupujący / klienta o upadłości, zarządu komisarycznego, łączącej WSNP inne formy doradztwa zadłużenia, likwidacja działalności spółki forma / biznesowych, czy w ogóle, według standardów ECP AGRO CLEANING, groźba tych okolicznościach. Wszelkie roszczenia ECP AGRO CLEANING na kupującego / klienta są następnie ze względu na nią natychmiast.
 2. Jeżeli kupujący / należności przez niego klient ECP AGRO CLEANING umowę (y) chcesz zakończyć / anulować, a następnie ECP AGRO CLEANING również pod tytułem zgodności z umową (ów) lub nabywcy / klienta, w zależności od ECP AGRO CLEANING,

opłata za anulowanie co najmniej 30% sprzedaży.


Artykuł 11 rekompensaty do późno-lub warunkowe

Jeżeli zapłata nie nastąpiła faktur wysyłanych przez ECP AGRO CLEANING ciągu 8 (ośmiu) dni od daty wystawienia faktury, nabywca / klient zostanie uznana za prawnie w zwłoce i ECP AGRO CLEANING bez uprzedzenia, prawo kupującego / klienta o wszystko przez niego równoznaczne z terminem do naliczania odsetek naliczona na prawnych zaległości procentowych o co najmniej 1% miesięcznie lub jego części, bez uszczerbku dla ECP AGRO CLEANING dalszych praw, w tym prawa na kupującego / klienta wszystkie koszty odzysku spadają, zarówno „koszty sądowe i pozasądowe, ten ostatni jest ustalona z góry 15% kwoty mają być gromadzone, z minimum EUR 150,00 (słownie sto pięćdziesiąt euro) Uwaga: w przypadku transakcji, w których kupujący / klient jest osobą fizyczną, nie działając w ramach wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej stosuje się od dnia 1 Ju li 2012 stawki ustawowe.


Artykuł 12: Zastrzeżenie własności

 1. Tak długo, jak nabywcy / klienta do ECP AGRO CLEANING pełnej zapłaty ofert złożonych przez towary ECP AGRO CLEANING dostarczanych do niego komponenty, systemy i / lub działania, pozostają one na koszt i ryzyko towarów przychodzących kupujący / klienta i / lub materiały, bezsporną własność ECP AGRO CLEANING.
 2. Jeżeli kupujący / klient nie spełnia któregokolwiek obowiązek wynikający z umowy dotyczącej sprzedanych towarów i / lub praca wykonywana, ECP AGRO CLEANING bez uprzedzenia uprawnionej do odbioru towarów i materiałów, w tym przypadku umowa będzie bez interwencji sądowej rozpuszcza się, bez uszczerbku dla ECP AGRO CLEANING, jeżeli jest to konieczne zasięgnij prawny lub inne działanie jakiegokolwiek Cleaning ECP dodatek doznał lub może ponieść, w tym: straty, utratę zysków, odsetek, transport itp ..
 3. ECP AGRO CLEANING zastrzega sobie prawo towarów, narzędzia, materiały, samochody, środki pieniężne, papiery wartościowe, dokumenty (finansowe) itp, że kupujący / klient pod jakimkolwiek tytułem, która odbyła się, skutecznie utrzymując, aż kupującego / klient ma w swoich zobowiązań finansowych i innych ECP AGRO CLEANING.
 4. W przypadku transakcji z klientem / nabywcy z siedzibą w kraju, w którym rozszerzona retencji tytułowego ECP czyszczący ma prawo zadeklarować postępowaniu zastosowanie retencji każdy wyciągnęła pożądany czas stosowania.
 5. Jeżeli kupujący / klient robi lub nie spełnia któregokolwiek z nich lub inny, z umową kontraktu dotyczącego obowiązku jest ECP AGRO CLEANING prawo do pisemnego zawiadomienia o Domyślnie od kupującego / klienta -bez tussenkomst- egzekucji sądowej zawiesić, bez ECP AGRO CLEANING jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania.


Artykuł 13: FORCE

 1. Siła wyższa łagodzi ECP sprzątanie swoich obowiązków na nabywcę / klienta. czynniki siły wyższej uznaje: takich zdarzeń i warunków, które mają udowodnić i bezpośredniego działania wpływ na spółkę ECP AGRO CLEANING, takich jak poważne zakłócenia w procesie produkcyjnym, wojny (poza Holandią), zamieszki, epidemie, pożary, zakłóceń w ruchu, strajków, blokad utrata lub uszkodzenie podczas transportu, wypadku lub choroby swoich pracowników, ograniczeń przywozowych lub innych ograniczeń rządowych, etc .. ECP AGRO CLEANING jest zwolniony z obowiązków, niezależnie od tego, czy siła wyższa jest predysponowane we własnym biznesie, lub gdzie indziej, na przykład w firmach dostawców, przewoźników, hurtownie, itp ..
 2. W przypadku niemożności wykonania umowy z powodu siły wyższej uprawniony ECP AGRO CLEANING, bez interwencji sądowej, aby albo zawiesić lub umowy w całości lub częściowo rozpuścić wykonania umowy na okres maksymalnie sześciu miesięcy, aby ustalić ocena ECP AGRO CLEANING. Kupujący / klient będzie powiedziane na ten podjęte przez Cleaning ECP

decyzja na piśmie.


Artykuł 14: ochrona wzorów

 1. Spośród wszystkich z korzyścią dla klienta kupującego / wytwarzanych produktów, świadczonych usług, itd. Cleaning żądaną ECP, jeżeli występuje, prawa autorskie i inne prawa niematerialne ochronne ściśle przestrzegać. Użyj lub alternatywne wykorzystanie projektu i / lub idei ECP AGRO CLEANING jest zabronione, chyba że ECP AGRO CLEANING udzieliła pisemnej zgody oraz wszystkie ECP AGRO CLEANING względu na określone warunki muszą być spełnione. b. Jeżeli kupujący / klient nie przywiera do przepisane pod 14a, ECP AGRO CLEANING jest bez uprzedzenia i / lub interwencji sądowej domagać się kary w wysokości co najmniej 11.500,00 EUR

(Pięć jedenaście tysięcy pięćset euro) dziennie lub jego naruszenie, że nadal część.


Artykuł 15: Gwarancje

klauzule gwarancyjne dla gdzie wymogi przewidziane w kc Book 7 nie ma zastosowania.

 1. Poprzez ECP AGRO CLEANING jest przyznawana wyłącznie gwarancji na warunkach klauzuli gwarancyjnej dostarczonej wraz z produktem. W takich przypadkach gwarancja wchodzi w życie dopiero po ECP AGRO CLEANING pokazał przez żądanie kupującego / klient został poinformowany.
 2. Są emitowane lub gwarantowane przez ECP AGRO CLEANING, ale bez niego nie ma gwarancji, że klauzula, czas trwania okresu gwarancji do 6 miesięcy od daty dostawy towaru. ECP AGRO CLEANING należy również tutaj pierwszy w piśmie zarejestrowanym przez kupującego / klienta o jego prośbę zostać poinformowany.
 3. Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę towarów, w zależności od tego ECP AGRO CLEANING. Zgorszenie z zewnątrz nie może prowadzić do jakiegokolwiek obowiązkowego gwarancji przez ECP AGRO CLEANING.
 4. Towary brane za pobyt naprawy we wszystkich przypadkach na ryzyko Cleaning ECP kupujący / klienta lub osoby trzeciej ECP AGRO CLEANING zaangażowanych do tego celu.


Artykuł 16: PRZESYŁKI SIGHT

Tylko wtedy, gdy ECP AGRO CLEANING to wcześniej potwierdzone na piśmie do nabywcy / klienta, mogą być uznane za towary dostarczone przez lub w imieniu ECP AGRO CLEANING i wizji misji dla pokazów, wystaw, targów i / lub innych celów ECP podaje do Cleaning. Również na przesyłki są te „Warunki” stosuje się w całości.


Artykuł 17: Prawo właściwe i jurysdykcja

 1. Wszystkie oferty, zamówienia i ECP AGRO CLEANING zawierania umów prawo holenderskie. ECP AGRO CLEANING jest jednak uwolnić się w dowolnym momencie w całości lub częściowo w stanie i może opierać się na obowiązującym prawem kraju, w którym nabywca / usługobiorca ma swoją siedzibę lub Konwencji Sprzedaży Vienna.Następnie, we odchylenia od podmiotu pod b zgłosił spór do właściwego sądu w jurysdykcji kupującego / klienta. ECP AGRO CLEANING wymaga kupującego / klienta o nie wcześniejszy kontakt.
 2. Wszelkie spory podlegają orzeczenia właściwego sądu w powiecie „s-Hertogenbosch lub orzeczenia właściwego sądu, jednak, więc wybór ECP AGRO CLEANING.
 3. Jeżeli którykolwiek sekcji lub podsekcji „OWU” jest nieprawidłowy lub nie stosowane przez ECP AGRO CLEANING to nie ma wpływu na ważność pozostałych artykułów.


OKREŚLENIE KOŃCOWE:

Warunki te są dla celów ECP AGRO CLEANING złożonej  i pod stosowania obecnych i przyszłych ogólnych warunków płatności powstać, biorąc pod uwagę wymagania BW książki 6 pkt 3. W tym Ogólne warunki także reszta

© Prawa autorskie 

Information cookies

Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to a web. Cookies can be used to collect and store user data while connected to provide you the requested services and sometimes tend not to keep. Cookies can be themselves or others.

There are several types of cookies:

 • Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to certain areas, facilitate orders, purchases, filling out forms, registration, security, facilitating functionalities (videos, social networks, etc..).
 • Customization cookies that allow users to access services according to their preferences (language, browser, configuration, etc..).
 • Analytical cookies which allow anonymous analysis of the behavior of web users and allow to measure user activity and develop navigation profiles in order to improve the websites.

So when you access our website, in compliance with Article 22 of Law 34/2002 of the Information Society Services, in the analytical cookies treatment, we have requested your consent to their use. All of this is to improve our services. We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site. Cookies added by Google Analytics are governed by the privacy policies of Google Analytics. If you want you can disable cookies from Google Analytics.

However, please note that you can enable or disable cookies by following the instructions of your browser.

Log in or create an account